Projekt “Humanistyka ma przyszłość”

“Humanistyka ma przyszłość”

Projekt “Humanistyka ma przyszłość”

  • Poprawienie wizerunku nauk społecznych i humanistycznych
  • Podkreślenie społeczno-gospodarczego znaczenia humanistyki
  • Pokazanie humanistyki jako atrakcyjnej ścieżki kariery
  • Upowszechnienie dorobku humanistyki jako obszaru nauki

Społeczny wizerunek nauki często decyduje o wyborze ścieżki kariery najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i wyższych. Nauki społeczne i humanistyczne (NSH) postrzegane są zwykle jako niepraktyczne, niemające związku z rzeczywistością i nierokujące sukcesu zawodowego. Wielokanałowa kampania promująca NSH jako źródło społecznej kreatywności i innowacyjności ma szansę zmienić społeczny odbiór humanistyki w Polsce i zachęcić do wchodzenia na tę ścieżkę kariery.

Humanistyka postrzegana jest często jako nauka uprawiana w zamkniętym gronie pasjonatów, bez wpływu na życie społeczne. Poprzez przedstawienie najważniejszych osiągnięć NSH i historii sukcesu humanistów, projekt wpłynie na zmianę odbioru społecznego humanistyki jako źródła rozwoju społeczno-gospodarczego. W efekcie, informacje o osiągnięciach NSH na stałe pojawią się w głównych mediach opiniotwórczych, a studia z NSH staną się początkiem atrakcyjnej ścieżki kariery.

W większości rozwiniętych krajów Zachodu NSH są traktowane zarówno przez pracodawców, jak i rządzących, jako koło zamachowe rozwoju społeczno-gospodarczego. Humaniści są prezesami wizjonerami wielkich firm, społecznymi innowatorami, twórcami nowych idei przekuwanych w produkty zmieniające świat. Jeśli humanistyka ma odgrywać podobną rolę w społeczeństwie polskim, konieczna jest zmiana społecznego znaczenia NSH i jej popularyzacja jako przestrzeni kreatywności i innowacji.

Projekt jest adresowany do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców, dziennikarzy, liderów opinii, twórców polityk edukacyjnych, przedsiębiorców, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury i środowisk akademickich. Wielokanałowa kampania medialna kierowana do zróżnicowanych odbiorców nauki przyczyni się do zmiany wizerunku NSH, umożliwiającego traktowanie humanistyki jako narzędzia rozwoju indywidualnego i społecznego.