Program Dialog MNiSW

“Program Dialog MNiSW”

Program Dialog MNiSW

  • Doskonałość naukowa
  • Nauka dla innowacyjności
  • Humanistyka dla rozwoju

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w zakresie implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności badań, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, ewaluacją, wzmacnianiem kadry, pobudzenia innowacyjności i stworzenia mechanizmów współpracy nauki z gospodarką oraz wzmocnienia potencjału i stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Obszar „Doskonałość naukowa” służy wspieraniu projektów mających na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.

Obszar „Nauka dla innowacyjności” służy wspieraniu projektów mających na celu otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

Obszar „Humanistyka dla rozwoju” służy wspieraniu projektów mających na celu rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych, wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.