Idea

IDEA PROJEKTU

Projekt “Humanistyka ma przyszłość”

  • Poprawienie wizerunku nauk społecznych i humanistycznych
  • Podkreślenie społeczno-gospodarczego znaczenia humanistyki
  • Pokazanie humanistyki jako atrakcyjnej ścieżki kariery
  • Upowszechnienie dorobku humanistyki jako obszaru nauki

Społeczny wizerunek nauki często decyduje o wyborze ścieżki kariery najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i wyższych. Nauki społeczne i humanistyczne (NSH) postrzegane są zwykle jako niepraktyczne, niemające związku z rzeczywistością i nierokujące sukcesu zawodowego. Wielokanałowa kampania promująca NSH jako źródło społecznej kreatywności i innowacyjności ma szansę zmienić społeczny odbiór humanistyki w Polsce i zachęcić do wchodzenia na tę ścieżkę kariery.

Humanistyka postrzegana jest często jako nauka uprawiana w zamkniętym gronie pasjonatów, bez wpływu na życie społeczne. Poprzez przedstawienie najważniejszych osiągnięć NSH i historii sukcesu humanistów, projekt wpłynie na zmianę odbioru społecznego humanistyki jako źródła rozwoju społeczno-gospodarczego. W efekcie, informacje o osiągnięciach NSH
na stałe pojawią się w głównych mediach opiniotwórczych, a studia z NSH staną się początkiem atrakcyjnej ścieżki kariery.

Akademia Ignatianum
w Krakowie

  • Wydział Filozoficzny
  • Wydział Pedagogiczny
  • Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach

Akademia Ignatianum w Krakowie (AIK) jest uczelnią z prawami państwowymi, prowadzoną przez jezuitów (SJ). Jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Nazwa uczelni "Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. XX wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów, św. Ignacego z Loyoli.

Na płaszczyźnie edukacyjnej AIK kształci w zakresie wychowania, kultury i jej dziedzictwa, życia społeczno-politycznego, filozofii i etyki, zagadnień światopoglądowych oraz problematyki socjalnej. Kształci również w zakresie nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki i społeczeństwa, szeroko pojętej profilaktyki i prewencji oraz edukacji i kultury.

więcej

Program Dialog MNiSW

  • Doskonałość naukowa
  • Nauka dla innowacyjności
  • Humanistyka dla rozwoju

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji

między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w

zakresie implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności badań, w tym związanych z

umiędzynarodowieniem, ewaluacją, wzmacnianiem kadry, pobudzenia innowacyjności i stworzenia mechanizmów współpracy nauki z

gospodarką oraz wzmocnienia potencjału i stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.więcej